Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex'

Statut Fundacji 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Statutem. Z tego dokumentu wynika po co powstaliśmy, dokąd idziemy i jaką drogą. 

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI POD NAZWĄ:

Fundacja Obrony Praw Człowieka

DURA LEX SED LEX

na dzień 20130819ROZDZIAŁ II


CELE, SPOSOBY REALIZACJI  ZADAŃ FUNDACJI


§9


1. Celami fundacji są:

a) upowszechnianie oraz obrona wolności i praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej i ekonomicznej w społeczeństwie;

b) urzeczywistnianie wizji społeczeństwa obywatelskiego i znającego podstawowe zasady prawa i ekonomii;

c) budowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego;

d) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

e) wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług prawnych;

f) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat specjalizacji usług prawnych;

g) wspieranie procesu współpracy Europy z USA i krajami Bliskiego Wschodu;

h) organizacja pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych i ekonomicznych;

i) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki ekonomicznej, praworządności chroniącej prawa i wolności człowieka i obywatela;

j) propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa;

k) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom bezrobotnym oraz seniorom;

l) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

m) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz osób niewidomych lub słabowidzących;

n) działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym oraz edukacja w tym zakresie;

o) działania na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego przez szkolenia;

p) prowadzenie postępowań mediacyjnych w różnych ich formach;

q) działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;

r) przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom i patologiom społecznym oraz  udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i psychiatrycznej;

s) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

t) finansowego wspierania osób fizycznych i prawnych;

u) oraz realizacja inicjatyw społecznych, lokalnych, samorządowych, rządowych oraz własnych w powyższym zakresie

2. Cele działania fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.


§10


1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, uczestniczenie, wpieranie i finansowanie następujących działań podejmowanych na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 9 niniejszego Statutu:

a) upowszechnianie wiedzy na temat prawa, w tym wiedzy o aksjologicznych podstawach prawa;

b) organizowanie informacji prawnej oraz obywatelskiej obejmującej informowanie obywatela o przysługujących mu prawach i spoczywających na nim obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania;

c) uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w szczególności w edukacji prawnej i ekonomicznej;

d) współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;

e) prowadzenie studiów nad prawem i ekonomią;

f) współpracę z samorządami zawodów prawniczych, ekonomicznych, psychologicznych i lekarskich;

g) propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych oraz ekonomicznych;

h) wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej, w szczególności z krajami Unii Europejskiej, USA i krajami Bliskiego Wschodu;

i) udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych w szczególności: rodzinnych i młodzieży;

j) wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów;

k) monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania;

l) prowadzenie poradnictwa dla osób bezrobotnych, w szczególności opracowywanie i promowanie programów aktywnego zwalczania bezrobocia; m) utrzymywanie kontaktów z samorządowymi i państwowymi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami rodzinnymi, poradniami zdrowia psychicznego, poradniami psychologicznymi i  ośrodkami uzależnień;

n) współpracę z instytucjami publicznymi i organami RP, Unii Europejskiej, USA oraz krajów Bliskiego Wschodu;

o) fundowanie stypendiów;

p) współpracę z organizacjami pozarządowymi;

q) wspieranie materialne organizacji pozarządowych;

r) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;

s) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

t) prowadzenie akcji informacyjnych;

u) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;

v) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów;

w) sporządzanie potrzebnych pism urzędowych, procesowych, wniosków i innych dokumentów potrzebnych do rozwiązania problemów osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zgłaszających się do Fundacji oraz udzielanie informacji w zakresie przysługujących im wolności, praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa bez względu na kraj ich pobytu;

x) udzielanie i przyjmowanie pełnomocnictw procesowych w sprawach i na zasadach przewidzianych w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2000 nr 100 poz. 1080, z późniejszymi zmianami) i właściwych przepisach, występowanie przed właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej w sprawach objętych celami statutowymi;

y) inicjowanie postępowań i reprezentowanie przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie  innych działań prawnych mających na celu obronę praw człowieka i obywatela;

z) przygotowywanie raportów i studiów na temat ekonomii  i prawa oraz praktyki ich stosowania;

aa) organizowanie staży zawodowych, praktyk i pracy sezonowej w kraju i na terenie państw Unii Europejskiej, USA i krajów Bliskiego Wschodu;

bb) prowadzenie placówek służby zdrowia.


§11


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, instytucji, w tym gospodarczych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.ROZDZIAŁ III


MAJĄTEK I FUNDUSZE FUNDACJI


§12


1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski o wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych).

 

4. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz mienie nabyte i pozyskane w czasie jej trwania.

5. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz majątku uzyskanego przez Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie Fundacji.

6. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji jej celów statutowych. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na tę działalność wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służyć będą do realizacji celów statutowych Fundacji.

7. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach i korzystać z nich, zgodnie z prawem dewizowym.

8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalane przez Zarząd Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich zadań statutowych.

10. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, a także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

11. Dotację, darowizny, zapisy i spadki będą przeznaczone na cele wymienione w § 9, chyba, że ofiarodawca określi inny cel zgodny ze Statutem Fundacji.

12. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji, datków i subwencji,

c) dochodów pozyskiwanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub przy udziale innych osób,

d) dochodów z majątku Fundacji, w tym zysków z lokat bankowych i w instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

e) operacji finansowych,

f) działalności odpłatnej pożytku publicznego,

g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

h) innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§13


1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, Rady Programowej i Zgromadzenia Fundatorów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Programowej, Zgromadzenia Fundatorów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Rady Programowej, Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, Rady Programowej, Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.


§14


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§15


1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

3. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31 grudnia 2013 roku.


ROZDZIAŁ IV


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI


§16


1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

a) PKD 58.11. Z Wydawanie książek,

b) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

c) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

d) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

e) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

f) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

g) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

h) PKD 69.10 Działalność prawnicza,

i) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem doradztwa podatkowego,

j) PKD 70.21 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

k) PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

l) PKD 72.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

m) PKD 73.20 Badanie rynku i opinii publicznej,

n) PKD 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

o) PKD 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

p) PKD 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

q) PKD 82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

r) PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

s) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

t) PKD 87.30 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

u)PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

v) PKD 85.60 Działalność wspomagająca edukację,

w) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

x) PKD 94.12 Działalność organizacji profesjonalnych,

y) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

aa) PKD 68.20.Z Zrządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

bb) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

cc) PKD 86.10 Działalność szpitali.

dd) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna.


§17


1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.


ROZDZIAŁ V


ORGANY FUNDACJI


§18


1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Programowa,

 2. Rada Fundacji,

 3. Zarząd Fundacji

 4. Zgromadzenie Fundatorów.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

3. W przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa danego organu Fundacji jeżeli został on powołany.

4. Rada Fundacji, Rada Programowa oraz Zarząd Fundacji mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym.

5. Posiedzenia organów Fundacji wskazanych w pkt 4. powyżej mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Uchwały organów Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Członkowie Rady Fundacji i Rady Programowej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

 2. członek Rady Fundacji i Rady Programowej ani osoba reprezentująca go w Radzie Fundacji  nie mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji. Przyjęcie przez taką osobę funkcji w Zarządzie jest równoznaczne z rezygnacją jej członkostwa w Radzie Fundacji na czas pełnienia funkcji;

 3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§19


RADA PROGRAMOWA


1. W skład Rady Programowej wchodzą:

a) od 1 do 5 członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów

b) do składu Rady w trakcie jej działalności można dokooptować osoby, o których mowa w punkcie 2.

2. Następujące organy z własnej inicjatywy lub zaproszenie Zgromadzenia Fundatorów mają prawo zgłosić do Rady po jednym przedstawicielu:

a) Okręgowe Rady Adwokackie;

b) Okręgowe Izby Radców Prawnych;

c) Okręgowe Izby Notarialne;

d) Dziekani wydziałów prawa, szkół uprawnionych do nadawania tytułu magistra nauk prawnych i/lub ekonomicznych lub osoby przez nich upoważnione.

3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Programowej przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

4. Zgromadzenie Fundatorów każdorazowo określa liczbę członków Rady Programowej powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów oraz  potwierdza przystąpienie do  Rady Programowej osoby oddelegowanej przez organy wskazane w pkt. 2 i 3.

5. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Szczegółowy tryb działania Rady Programowej określa „Regulamin Rady Programowej”.

7. Członkowie Rady Programowej za wykonywanie funkcji Członka Rady Programowej oraz za udział w posiedzeniach Rady Programowej nie otrzymują wynagrodzenia, mogą natomiast otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

8. Zgromadzenie Fundatorów, przed powołaniem członków Rady Programowej odbierze od kandydatów oświadczenie o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w § 18 pkt 7c. Po powołaniu członków Rady przekaże złożone przez nich  oświadczenia Zarządowi Fundacji.


§20


Pracą Rady Programowej kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Programowej.


§21


1. Kadencja Rady Programowej wynosi 4 (cztery) lata. Osoba przystępująca do Rady Programowej w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Programowej z dniem upływu kadencji tej Rady. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

2. Ustanie członkostwa w Radzie Programowej następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

3. Odwołania członka Rady Programowej w tym Przewodniczącego Rady dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.


§22


ZADANIA RADY PROGRAMOWEJ


1. Rada Programowa jest organem kontrolnym i opiniodawczym, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

 2. opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

 3. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

 4. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

 5. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

 6. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Programowej,

 7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.


§23


ZARZĄD FUNDACJI


1. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony i składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji, która określa uchwałą liczbę członków Zarządu w zależności od potrzeb.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub społecznie.

6. Członkiem Zarządu może zostać osoba wchodząca w skład innych organów Fundacji opisanych w Rozdziale V § 18 Organy Fundacji, ale przyjęcie przez taką osobę funkcji w Zarządzie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pozostałych organach.


§24


1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.


§25


KOMPETENCJE ZARZĄDU FUNDACJI


1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,

 4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Programową,

 6. realizacja programów działania Fundacji,

 7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o rachunkowości i sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do oceny przez Radę Programową oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji pozostałych organów fundacji,

 10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,

 11. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,

 12. ustalanie budżetu Fundacji,

 13. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, ---------------------------

 14. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji,

 15. powoływanie sekcji, zespołów, wydziałów i departamentów do poszczególnych prac i zagadnień,

 16. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w kraju i za granicą.


§26


Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.


§27


RADA FUNDACJI


1. Rada Fundacji jest organem nadzoru merytoryczno-programowego oraz doradczym odrębnym od organu zarządzającego i Rady Programowej i nie podlega tym organom w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzorowi oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. W skład Rady Fundacji wchodzą 1 do 7 członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony, które określa uchwałą liczbę członków Rady Fundacji w zależności od potrzeb.

3. Mandat Członka Rady fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci Członka lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.

4. Członek Rady Fundacji może być członkiem Rady Programowej.

5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo bądź odpłatnie.

§28


ZADANIA RADY FUNDACJI


1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa,

 2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

 3. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

 4. zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

 5. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych.


§29


Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.


§30


KOMPETENCJE ZGROMADZENIA FUNDATORÓW


Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu, Rady Programowej i Rady Fundacji, a w szczególności:

a. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

b. powoływanie członków Rady Programowej Fundacji i Rady  Fundacji w zakresie wynikającym z niniejszego statutu,

c. ustalanie wynagrodzeń członków Rady Fundacji,

d. podejmowanie decyzji w przedmiocie tworzenia oddziałów, zakładów, filii, spółek a także przystępowania do spółek i fundacji oraz występowania jako członka wspierającego stowarzyszenie,

e. inne wynikające z niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ VI


TWORZENIE ODDZIAŁÓW, POŁĄCZENIE FUNDACJI


§31


1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu.


§32


1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu.


ROZDZIAŁ VII


ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI


§33


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.


ROZDZIAŁ VIII


ZMIANY STATUTU


§34


1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Zgromadzenia Fundatorów.


ROZDZIAŁ IX


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§35


Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


§36


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód w Katowicach.

 


Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' 
Powstaców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik

Nr rachunku: Bank Pekao SA 17 1240 2959 1111 0010 5331 0719
NIP: 6423185406; KRS: 0000477137; Nr ewid. Ministerstwa Sprawiedliwości: 20/13