Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex'

Ośrodek Mediacji Fundacji Obrony Praw Człowieka

Mamy przyjemność poinformować Państwa o otwarciu Ośrodka Mediacji Fundacji Obrony Praw Człowieka. Ośrodek skupia wykwalifikowanych i profesjonalnych mediatorów - prawników specjalizujących się w mediacjach cywilnych, rodzinnych, prawa pracy oraz z zakresu spraw gospodarczych i karnych.

Czym jest mediacja?

         
       Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu w której bezstronny  i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb     i interesów oraz wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia. 
        Podstawowe korzyści z mediacji to: poprawa porozumienia się stron, ograniczenie konfliktów, doprowadzenie do polubownych rozwiązań, ograniczenie kosztów ponoszonych przez strony oraz skrócenie czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia kofliktu.   


Zasady mediacji

1.  DOBROWOLNOŚĆ - oznacza to, że strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, niezależnie od tego w jaki sposób zostanie wszczęte.

2.   POUFNOŚĆ - "nic nie wychodzi po za ściany gabinetu mediatora".

3. BEZSTRONNOŚĆ - mediator jest wolny od jakichkolwiek okoliszności, które mogłyby wywoływać wątpliwości co do jego obiektywizmu. Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron. 

4.  NEUTRALNOŚĆ - wobec przedmiotu sporu. Mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, choćby był przekonany o ich słuszności.

5. BEZINTERESOWNOŚĆ - mediator nie czerpie korzyści materialnych lub osobistych z tego co jest przedmiotem sporu.

6. FACHOWOŚĆ - stały mediator powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Mediator powinien stale podnosić swoje kwalifikacje. 


                                              500+

Fundacja świadczy pomoc w sprawach alimentacyjncyh.
Po zmianie przepisów dotyczących przyznawania 500+
korekty objęły osoby pozostające w nieformalnych związkach i rzekomo samotnie wychowujące dziecko. Po wprowadzeniu poprawek sprawdzane będzie to, czy samotny rodzic wystąpił o alimenty wobec drugiego. Jeśli okazałoby się, że tego nie zrobił, jego wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko zostanie odrzucony. 
Ugoda alimentacyjna zawarta przed mediatorem jest dokumentem wiążącym strony ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku sądowego.

Ośrodek Mediacji FOPC zapewnia fachową pomoc mediatora w przygotowaniu ugody i złożeniu wniosku o zatwierdzenia jej przez Sąd.
Zawarcie ugody mediacyjnej w znaczący sposób przyspiesza procedurę sądową. Do spisania ugody niezbędne są:
-dowody odobiste rodziców
-zupełny odpis aktu urodzenia dziecka(dzieci)

informacje można uzyskać pod nr tel. 733 785 340, 603 085 016, 887 776 778

Koszty mediacji określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r., w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegajacych zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym lub umowa z mediatorem

            

Główne zmiany w zakresie mediacji

  • wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaśnić przyczyny.

  • Wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania. Sędzia będzie mógł nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym uzyskają informację na temat mediacji, albo wezwać strony na posiedzenie niejawne. Sąd będzie mógł skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy a także więcej niż raz w toku postępowania.

  • jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy.

  • zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych, co umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji.

  • wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sądowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej.

  • przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego sąd weźmie pod uwagę jego zaangażowanie w czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu również przed wniesieniem pozwu.

  • Sąd uzyskał możliwość obciążenia strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji częścią kosztów powstałych na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu lub przeciwnika procesowego.

Harmonogram dyżurów mediatorów

W Ośrodku Zamiejscowym Sądu Okręgowego w Gliwicach z/s w Rybniku ul. Piłsudskiego 33 pokój 47

w każdy piątek 
od 9.00 do 11.00


Konsultacja w sprawie mediacji w Ośrodku Mediacji w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 3 pok. 101:

poniedziałek, środa, czwartek od 9 do 12

w każdy wtorek 

od 13.00 do 16.00
Kontakt:

Dyrektor Ośrodka Mediacji –  mediator Katarzyna Wojtas
telefon: 887 776 778
mail.j.lodzinski@fopc.org.pl

Mediator Jerzy Janik
telefon: 603 085 016
mail. j.janik@fopc.org.pl
Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex' 
Powstaców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik

Nr rachunku: Bank Pekao SA 17 1240 2959 1111 0010 5331 0719
NIP: 6423185406; KRS: 0000477137; Nr ewid. Ministerstwa Sprawiedliwości: 20/13